88809940 - 88801124

Text/HTML

درباره شرکت فن آوریهای نوین پارنیک

ارائه دهنده سیستم های کنترل هوشمند پارنیک


جهت کنترل عملکرد سیستمهای خنک کننده سایتهایBTS Server Rooms , Satellite Station, Switch Room و کنترل پارامترهای پیرامونی و ارسال Alarm های مربوطه به مراکز MSC, BSC دارای تائیدیه شرکت ارتباطات سیار ایران در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات Change – Over و تهویه آزاد سایتهای BTS و فراهم نمودن 35 درصد صرفه جوئی در مصرف انرژی الکتریکی تهیه و تدارک تجهیزات و پشتیبانی فنی از مراکز تلفن Ericsson MD-110,Siemens, Nortel , Avaya ,…. ارائه دهنده انواع مبدلها

و تجهیزات مخابراتی نظیر ارائه دهنده سیستم های کنترل هوشمند پارنیک جهت کنترل عملکرد سیستمهای خنک کننده سایتهایBTS Server Rooms , Satellite Station, Switch Room و کنترل پارامترهای پیرامونی و ارسال Alarm های مربوطه به مراکز MSC, BSC دارای تائیدیه شرکت ارتباطات سیار ایران در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات Change – Over و تهویه آزاد سایتهای BTS و فراهم نمودن 35 درصد صرفه جوئی در مصرف انرژی الکتریکی تهیه و تدارک تجهیزات و پشتیبانی فنی از مراکز تلفن Ericsson MD-110,Siemens, Nortel , Avaya ,…. ارائه دهنده انواع مبدلها و تجهیزات مخابراتی نظیر

ارائه دهنده سیستم های کنترل هوشمند پارنیک جهت کنترل عملکرد سیستمهای خنک کننده سایتهایBTS Server Rooms , Satellite Station, Switch Room و کنترل پارامترهای پیرامونی و ارسال Alarm های مربوطه به مراکز MSC, BSC دارای تائیدیه شرکت ارتباطات سیار ایران در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات Change – Over و تهویه آزاد سایتهای BTS و فراهم نمودن 35 درصد صرفه جوئی در مصرف انرژی الکتریکی تهیه و تدارک تجهیزات و پشتیبانی فنی از مراکز تلفن Ericsson MD-110,Siemens, Nortel , Avaya ,…. ارائه دهنده انواع مبدلها و تجهیزات مخابراتی نظیر ارائه دهنده سیستم های کنترل هوشمند پارنیک جهت کنترل عملکرد

سیستمهای خنک کننده سایتهایBTS Server Rooms , Satellite Station, Switch Room و کنترل پارامترهای پیرامونی و ارسال Alarm های مربوطه به مراکز MSC, BSC دارای تائیدیه شرکت ارتباطات سیار ایران در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات Change – Over و تهویه آزاد سایتهای BTS و فراهم نمودن 35 درصد صرفه جوئی در مصرف انرژی الکتریکی تهیه و تدارک تجهیزات و پشتیبانی فنی از مراکز تلفن Ericsson MD-110,Siemens, Nortel , Avaya ,…. ارائه دهنده انواع مبدلها و تجهیزات مخابراتی نظیر

خدمات ارائه شده توسط شرکت فن آوران پارنیک

  • سیستم های کنترل هوشمند
  • تجهیزات پشتیبانی فنی
  • سیستم های کنترل هوشمند
  • تجهیزات پشتیبانی فنی
  • سیستم های کنترل هوشمند
  • تجهیزات پشتیبانی فنی
  • سیستم های کنترل هوشمند
  • تجهیزات پشتیبانی فنی
دی ان ان evoq